Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego

Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego zostało zawiązane w celu wymiany doświadczeń oraz projektowania nowoczesnych technologii i rozwiązań dla edukacji w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Cele Stowarzyszenia to między innymi:

 • inicjowanie wymiany doświadczeń między placówkami naukowymi i oświatowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami zaangażowanymi we wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz nowatorskich koncepcji programowo organizacyjnych w szkołach wszystkich rodzajów i poziomów, w uczelniach oraz innych placówkach i instytucjach
 • tworzenie warunków umożliwiających otwarty dialog przedstawicieli różnych profesji oraz środowisk, na temat najważniejszych problemów edukacji
 • budowanie sieci kontaktów bezpośrednich i medialnych, międzyinstytucjonalnych oraz osobowych, dla promocji dokonań i wyników badań oraz publikacji w europejskiej i pozaeuropejskiej przestrzeni edukacyjnej
 • umożliwienie bezpośredniej wymiany opinii między producentami i odbiorcami technologii edukacyjnych dla weryfikowania wartości edukacyjnej oferowanych technologii
 • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i poziom placówek edukacyjnych
 • budowanie platformy wymiany kulturowej i intelektualnej pomiędzy obywatelami krajów europejskich, w celu budowy wzajemnego zaufania i wspólnej, europejskiej tożsamości

Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego realizuje powyższe cele poprzez:

 • Europejskie Debaty Edukacyjne w formie dialogu bezpośredniego oraz w e-przestrzeni, poprzez sesje plenarne dotyczące systemów edukacyjnych w różnych krajach Europy oraz konferencje problemowe w obszarach tematycznych na wszystkich poziomach kształcenia szkolnego oraz edukacji całożyciowej
 • spotkania robocze (warsztaty, konferencje, konsultacje), odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych krajach Europy, przy współudziale środowisk akademickich, samorządów i przedstawicieli administracji rządowej
 • wystawy i prezentacje nowoczesnych technologii edukacyjnych, połączone z prezentacją innowacji przygotowanych przez uczelnie, zespoły badawcze i naukowe, indywidualnych projektantów, krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa
 • inicjowanie diagnoz, badań i ekspertyz oraz wymiana bieżących doświadczeń na różnych obszarach edukacji, między ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
 • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej